คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมงานข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมงานข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2012 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยคณาจารย์ และ นักศึกษาระดับปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีนี้ และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

Comments are closed.