นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ในวันเสาร์ที่ 29 และ อาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จัดให้มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 9 คน และผ่านการสอบทั้งหมด

 

Comments are closed.