การประชุมดำเนินการจัดทำเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมดำเนินการจัดทำเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมดำเนินการจัดทำเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดให้มีการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำเอกสาร มคอ. 5 สำหรับรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2555 และเอกสาร มคอ. 3 สำหรับรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2555 โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพของภาควิชา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก เป็นผู้ชี้แจงและแนะนำคณาจารย์ในการกรอกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม จากการตรวจติดตามการประกันคุณภาพ เมื่อเดือน มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

 

Comments are closed.