นักศึกษาแลกเปลี่ยนและเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชา

นักศึกษาแลกเปลี่ยนและเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรับนักศึกษาจากประเทศอังกฤษมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชา Case Study for Professional Area โดย ผศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาฯ ได้จัดให้สอนภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของภาควิชาฯ

 

 

Comments are closed.