เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ONCT

ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทศรี รองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Okinawa National Colleage of Technology ประเทศญี่ปุ่น On 20 August 2012, Asst. Prof. Dr. Natha Kuptasthien, IE department head, along with FS1 Sakchai Chantasri, deputy head of IE department for student development paid a visit to Okinawa National Colleage of Technology, Japan

ซึ่งในโอกาสนี้ ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์อีก 5 ท่าน ได้แก่ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ธีรพงษ์ ควรคำนวณ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ดร. อำนวย เรืองวารี หัวหน้างานงบประมาณ ดร. กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล หัวหน้างานสหกิจศึกษา และ ดร. ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ ได้เยี่ยมชมและประชุมร่วมกับ ท่านอธิการบดี Professor Shigeru ITOH พร้อมด้วยคณาจารย์ของ ONCT ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในกิจกรรมการประกวดหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

Comments are closed.