โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย

ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 คณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6 ท่านได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย ที่งานวิจัยและประเมินผล โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี อริยวิริยนันท์ จัดขึ้น ณ คุ้มหม่อมไฉไล จังหวัดนครปฐม

คณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร (หัวหน้าภาควิชาฯ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล (รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ (หัวหน้าแผนกการจัดการทางวิศวกรรม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก และ อาจารย์ปรกช สิริสุวรรณ์

 

วิทยากรที่ได้รับเชิญมาบรรยายพิเศษ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์ วิชิต หล่อประพันธ์ ซึ่งในช่วงแรก ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้บรรยายเกี่ยวกับการขอผลงานทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ และการเขียนบทความวิชาการเพื่อลงวารสารต่างประเทศ (Journal) ส่วนในช่วงบ่ายและช่วงเช้าของวันที่ 31 กรกฎาคม อาจารย์ วิชิต ได้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ โดยทบทวนรูปประโยคที่ควรเลือกใช้ การใช้คำเชื่อม การใช้สำนวนในการเขียนให้สละสลวย

 

Comments are closed.