คณาจารย์ของภาควิชาทดสอบภาษาอังกฤษ RT-TEP

ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 คณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ RT-TEP ณ ตึกฝึกอบรม สถาบันวิทยบริการ ซึ่งเป็นระบบการทดสอบออนไลน์ ที่พัฒนาจากระบบ Password ที่เป็นที่เชื่อถือ และสามารถเทียบระดับที่ได้กับคะแนน TOEFL และ IELTS โดยผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ โดยคณาจารย์ของภาควิชาฯ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ต้องผ่านการทดสอบ RT-TEP ระดับ 4.5 ขึ้นไป และสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรับการเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2558

IE department members has taken RT-TEP English Proficiency Test on Friday 2 November 2012 at i-training section of ICT building.  RT-TEP is an on-line test developed by Password which is popular worldwide.  The Password level can be equivalently compared with TOEFL and IELTS.  The result was satisfied.  Our IE department members can use the perceived experience to advise our IE students regarding the test especially Master students who need to pass level 4.5 to graduate.  Moreover, IE undergraduate students can use this system to benchmark their English proficiency to prepare themselves for AEC community in 2015.

 

Comments are closed.